Walne Zgromadzenie Członków JSM

Walne Zgromadzenie Członków JSM jest najwyższym organem Spółdzielni, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne Zgromadzenie dzieli się na części. Zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku przygotowuje się do obycia Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym, które podsumuje 2020 rok oraz wytyczy kierunki działania na rok bieżący oraz lata przyszłe. W roku ubiegłym upłynęła również kadencja Rady Nadzorczej, automatycznie przedłużona do czasu zorganizowania kolejnego Walnego, a więc w porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia zostały przewidziane wybory nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnia kadencję.

Zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia po ogłoszeniu na terenie naszego kraju stanu epidemii aktualnie nie jest możliwe i trudno na tym etapie przewidzieć kiedy może do tego dojść. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostanie zwołane przez Zarząd w terminie 6-ciu tygodni od odwołania tego stanu.

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które prezentujemy poniżej:

2022

WZCz 2022

Walne Zgromadzenie Członków JSM

Rada Nadzorcza

Zarząd

Informacje o terminach i miejscu posiedzeń poszczególnych części Walnego