Logo JSM

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w 2023 r. które stanowią Załączniki do Uchwały Zarządu JSM nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r.

 1. Załącznik nr 1 – projekt Uchwały nr 1 – w sprawie zatwierdzenia porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
  1. Załącznik 1a – porządek obrad.
 2. Załącznik nr 2 – projekt Uchwały nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
 3. Załącznik nr 3 – projekt Uchwały nr 3 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
 4. Załącznik nr 4 – projekt Uchwały nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2022 rok.
 5. Załącznik nr 5 – projekt Uchwały nr 5 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – J. Przetacznik.
 6. Załącznik nr 6 – projekt Uchwały nr 6 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – G. Mielech.
 7. Załącznik nr 7 – projekt Uchwały nr 7 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – B. Kraus.
 8. Załącznik nr 8 – projekt Uchwały nr 8 – w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej JSM.
 9. Załącznik nr 9 – projekt Uchwały nr 9 – w sprawie kierunków rozwoju działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10. Załącznik nr 10 – projekt Uchwały nr 10 – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.