Władze

Walne Zgromadzenie Członków JSM

Walne Zgromadzenie Członków JSM jest najwyższym organem Spółdzielni, które zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne Zgromadzenie dzieli się na części. Zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

Składa się z 9 członków Spółdzielni wybranych na 3- letnią kadencję z nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zgromadzenie Członków JSM.

Zarząd

Organ składający się z trzech członków Spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Zarząd składa oświadczenia woli za Spółdzielnię i reprezentuje ją na zewnątrz.

Ponadto w ramach struktur samorządowych w Spółdzielni działały Rady Osiedlowe, które zakończyły swoją działalność w 2011 roku. Przepisy zmienionego Statutu umożliwiły powoływanie przez Radę Nadzorczą samorządowych jednostek pomocniczo-opiniodawczych.

Osiedla

JSM prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi na terenie miast: Jasło i Biecz oraz gminy Skołyszyn użytkując grunty na terenie:
– miasta Jasła o powierzchni: 38 ha 94 a 61 m2,
– miasta Biecza o powierzchni: 2 ha 77 a 87 m2,
– gminy Skołyszyn o powierzchni: 47 a 00 m2.

            Mając na względzie zróżnicowany charakter zasobów mieszkaniowych oraz ich lokalizację Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa został podzielona na 9 osiedli. W dniach 12.04.1999 r. – 22.04.1999 r. odbyły się Zebrania Grup Członkowskich, które dokonały wyboru na okres 4 lat Rad Osiedlowych.