Logo JSM

WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2022 rok

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  informuje, że odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Walne Zgromadzenie odbyło się w siedmiu częściach w dniach 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 30  czerwca 2022 r.  Do udziału w w/w częściach Walnego Zgromadzenia  uprawnionych było 5108 członków Spółdzielni.  W trakcie Walnego Zgromadzenia odbyły się tajne wybory 9 członków Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2022 – 2025.

Łącznie w dniach: od 22 do 30 czerwca 2022 r.  wydano 140 mandaty członkom Spółdzielni co stanowi  2,74 %  ogólnej liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.
W wyborach do Rady Nadzorczej wzięło udział 136 uprawnionych osób co stanowi2,66 %  ogólnej liczby osób uprawnionych.

Przebieg siedmiu części Walnego Zgromadzenia został udokumentowany w 7 protokołach, które są udostępniane tylko członkom Spółdzielni w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni z wyłączeniem środy od godziny 900 do 1400 w siedzibie Spółdzielni w Jaśle ul. 3-go Maja 40 – II piętro.

Na dzień 1 lipca 2022 r. Zarząd działając na podstawie  § 139 ust. 7 Statutu zwołał posiedzenie Zarządu z udziałem Przewodniczących i Sekretarzy oraz Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia celem stwierdzenia, które
z uchwał wynikających z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymało wymaganą Statutem ilość głosów. Z posiedzenia Zarządu z udziałem Przewodniczących siedmiu części Walnego Zgromadzenia został sporządzony protokół Zarządu, w którym wzięli udział Przewodniczący 7 części WZCz – uchwały WZCz – wyniki, który po przeczytaniu został zaakceptowany przez wszystkich obecnych i podpisany. Zgodnie z § 139 ust. 5 Statutu 25 uchwał, w  tym uchwała wyborcza nr 25/2022, która jest wynikiem woli Walnego Zgromadzenia wyrażonej w głosowaniu tajnym, otrzymało wymaganą Statutem ilość głosów i zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w siedmiu częściach  w dniach 22 do 30 czerwca 2022 r.  

Z  treścią podjętych uchwał można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w Jaśle ul. 3-go Maja 40 – II piętro.

                                                                                                Jasło, dnia 4 lipca 2022 r.

Materiały sprawozdawcze będące przedmiotem obrad WZCz JSM: