Logo JSM

Przetarg ograniczony na dostawę materiałów instalacyjnych

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 38-200 Jasło, ul. 3–go Maja 40, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg  ograniczony na dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania:

  1. Budowa węzła c. w. u. w budynku przy ul. Szajnochy 43 f  w Jaśle;
  2. Dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku  przy ul. Ujejskiego 30 w Jaśle
  3. Dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku  przy ul. Bednarska 9 w Jaśle;
  4. Dostosowania cieplnego i hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku  przy ul. Bednarska 11 w Jaśle.

Specyfikację istotnych warunków Zamówienia nr 01 / KUC / 2021 r. wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2, 3, 4  do specyfikacji  można odebrać osobiście w dziale ciepłownictwa bud. Administracji JSM przy ul. Kopernika 7 a  Jasło, 38 – 200 Jasło w godz. od 7 00 do 15 00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4000 zł.  ( słownie:  cztery tysiące złotych ),  które należy uiścić w terminie do dnia:  14 – 04 – 2021 r. przelewem na konto Spółdzielni. Ostateczny termin składania ofert w terminie do 14 – 04 – 2021 r. godz. 15 00. Koperty prosimy wrzucić do skrzynki podawczej w siedzibie Zamawiającego. Termin otwarcia ofert:  15 – 04 – 2021 r. godz. 11 00  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 6  ( świetlica ).

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. Czesław Wasąg, telefon ( 13 ) 44640-40, 44640-49 wew. 30, lub 693182090  w godz. od 7 00 do 15 00.