Logo JSM

PRZETARG NA ZAWARCIE UMOWY O BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO – ul. Bednarska 11 w Jaśle

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że przystępuje do nowej inwestycji w wyniku której zostanie oddany do użytku samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 42,9 m2 zlokalizowany na parterze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Bednarskiej 11 z niezależnym wejściem i ogłasza ofertowy przetarg na zawarcie umowy o budowę lokalu i przeniesienie jego własności. Przewidywany termin oddania lokalu do użytku do 15 maja 2024 r.

Wywoławcza wysokość wkładu budowlanego lokalu mieszkalnego wynosi 225 000,00 zł (brutto), a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do gruntu

Wkład budowlany nie mniej niżOrientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych (1 osoba)
225 000,00 zł614,71 zł

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które należy wpłacić przelewem na  konto Spółdzielni  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych nadrukiem o treści: „lokal mieszkalny – Jasło ul. Bednarska 11”. Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia lokalu mieszkalnego (wysokość wkładu budowlanego) wraz z warunkami płatności, dane Nabywcy lokalu, w tym nr telefonu i adres e-mailowy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. Oferty należy złożyć w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jasło, ul. 3 Maja 40 w godzinach pracy Spółdzielni lub wysłać na ww. adres Spółdzielni.

Termin składania ofert – do dnia 20 czerwca 2024 r.  Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia oferty do Spółdzielni lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla sekretariatu Spółdzielni. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  21 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o budowę lokalu. Podpisanie umowy o budowę lokalu odbędzie się w terminie do 15 dni od wyboru Oferenta i zaakceptowania przez Zarząd przedstawionej oferty.

Projekt umowy o budowę lokalu, szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040 oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl.

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik

Pliki do pobrania: