Logo JSM

Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Parkowej 18, 14, 12, 10 i 8 w Bieczu

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Parkowej 18, 14, 12, 10, 8 w Bieczu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1, ul. 3 – go Maja 40, 38 – 200 Jasło, w godz. od 7.00 do 15.00 – w cenie za jedną specyfikację 100 zł. netto + VAT.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości : 8 000, 00 zł. ( osiem tysięcy ), które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ostateczny termin składania ofert mija w dniu 11 sierpnia 2020 r. godz. 15 00.
Oferty należy składać w sekretariacie siedzibie Zamawiającego .

Termin otwarcia ofert 12 sierpnia 2020 r. godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6 ( świetlica ).

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest pan Czesław Wasąg, telefon ( 13 ) 44640-40, 44640-49 wew. 30 lub 693182090 w godz. od 7.00 do 15.00.