Logo JSM

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ TRZY CZĘŚCI WZCz JSM które odbyły się w dniach: 22, 23 i 24 maja 2024 r.

 1. Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia porządku obrad  Walnego Zgromadzenia
  1. Załącznik – porządek obrad
 2. Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
 3. Uchwała nr 3 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
 4. Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2023 rok.
 5. Uchwała nr 5 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – J. Przetacznik.
 6. Uchwała nr 6 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – G. Mielech.
 7. Uchwała nr 7 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – B. Kraus.
 8. Uchwała nr 8 – w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej JSM.
 9. Uchwała nr 9 – w sprawie kierunków rozwoju działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  1. Załącznik nr 1,
  1. Załącznik nr 2.
 10. Uchwała nr 10 – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.