Logo JSM

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i urządzeń instalacyjnych oraz legalizację ciepłomierzy JSM.

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 38-200 Jasło , ul. 3–go Maja 40, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg  nieograniczony na  dostawę  materiałów i urządzeń instalacyjnych oraz legalizację ciepłomierzy  dla zdań:

  •  Dostosowanie cieplne i hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania w budynku  przy ul.  Szkolnej  26 w Jaśle wg. załącznika nr 1.
  •  Dostosowanie cieplne i hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania w budynku  przy ul.  Mickiewicza 126 w Jaśle wg. załącznika nr 2.
  •  Dostawa części zamiennych do węzłów c.o. i c.w.u. wg. załącznika nr 3. firmy „Kamstrup”  w ilości 26 kpl.  zamontowanych w budynku przy ul. Szajnochy 43 f, c   w Jaśle .

Specyfikację istotnych warunków Zamówienia nr 02/KUC/2022 r. wraz z zestawieniem  materiałów i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2, 3  do specyfikacji  można odebrać osobiście w  dziale ciepłownictwa bud. Administracji JSM przy ul. Kopernika 7a  Jasło, 38 – 200 Jasło w godz. od 7 00 do 15 00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2000 zł.  (słownie  dwa tysiące złotych),  które należy uiścić w terminie do dnia  07 – 04 – 2022 r. przelewem na konto Spółdzielni.

Ostateczny termin składania ofert w terminie do 07 – 04 – 2022 r. godz. 15 00 (czwartek). Oferty należy dostarczyć osobiście do Spółdzielni, wysłać lub wrzucić do skrzynki podawczej  siedzibie Zamawiającego. Oferty otrzymane po 7 kwietnia br. nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na całość zadania lub tylko wybrane zadanie.

Termin otwarcia ofert  08 – 04 – 2022 r. (piątek) godz. 11 00  w siedzibie Zamawiającego  pokój nr 6  (świetlica).

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Wasąg telefon (13) 44640-40, 44640-49 wew. 30 lub 693 182 090  w godz. od 7 00
do 15 00.