Logo JSM

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie wycinki drzew w Bieczu – os. Parkowa

            Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wycinkę i usunięcie drzew z terenu działki nr ewid. 1082/23 i 1082/18 w Bieczu w zakresie określonym prawomocną Decyzją Burmistrza Miasta Biecza nr ROD.6131.2.2021 z dnia 18.01.2021 r. zgodnie z wykazem:

L.p.Nazwa gatunku drzewaLokalizacjaIlość szt.Nr działkiObwód pnia na wysokości 1,3 m (w cm)
1.świerkParkowa 8 w Bieczu41082/23  150, 134, 155, 148  
2.świerkParkowa 10 w Bieczu31082/18  90, 70, 98

Wymagania ogólne dotyczące zamówienia:

 1. Zakres zlecenia obejmuje:
  • ścięcie drzew wg powyższego wykazu,
  • nacięcie pozostałych pniaków w odstępach co 5 cm na głębokość minimum 2 cm
  • usunięcie pni i gałęzi i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach (do 3 dni po wykonaniu prac związanych z wycinką).
 2. Wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z aktualną, współczesną wiedzą w tym zakresie oraz, z zachowaniem poniższych zasad:
  • prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, a po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, przywrócić stan pierwotny oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
  • wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia sąsiadujących z miejscem wykonywania prac.

Termin realizacji zamówienia:  1.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Przygotowanie oferty:

Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby reprezentujące Firmę.

Kryteria oceny oferty:

 • cena oferty                                   – 90%
 • wiarygodność oferenta             – 10%

Oferta powinna zawierać :

 • cenę ogólną brutto wykonania usługi usunięcia drzew uwzględniającą wartość drewna tartacznego i opałowego uzyskanego z wycinki .
 • wartość drewna tartacznego i opałowego uzyskanego z wycinki.
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu na w zakresie – operator pilarki
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem szkody powstałe podczas prowadzenia prac związanych z wycinką drzew.

Wskazanie miejsca i terminu składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 24.02.2021 r. do godz. 1000 w sekretariacie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 Maja 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021 r. o godz. 1200  w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 Maja 40 pokój nr 6 (świetlica).

Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji.

Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie ustalonym w piśmie akceptującym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz anulowania przetargu bez podania przyczyn. Z tytułu anulowania przetargu, odrzucenia oferty lub zmniejszenia zakresu robót wynikających z niniejszej specyfikacji , oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. 13  4464040 w. 43.

Oględziny drzew do wyceny należy uzgodnić z Administracją Osiedla tel. 573 033 799.