Glowica

ZMIANA  OPŁAT  CZYNSZOWYCH z tytułu wzrostu cen zakupu ciepła systemowego

Z dniem 02 września 2022 r. obowiązywać zacznie nowa taryfa ciepła dla MPGK sp. z o.o. w Jaśle. Taryfa wprowadza nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.49.2021.TK z dnia 18 sierpnia 2022 r. Pismo Spółki i taryfa jest dostępna na naszej stronie:  PODWYŻKI CEN ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ – Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa (jsm-jaslo.com.pl)

Zarząd po przeprowadzeniu analizy zużycia energii cieplnej za 2021 rok oraz za I półrocze roku 2022 ustalił dla wszystkich 90-ciu nieruchomości do których jest dostarczane ciepło systemowe nowe stawki zaliczek na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody zimnej. Wzrost zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania waha się od 13% do 37 %. Podgrzanie wody zimnej to wzrost opłat od 66% do 108 %. Przyjęte nowe stawki opłat czynszowych związanych z zakupem energii cieplnej od MPGK sp. z o.o. uwzględniają aktualną taryfę, typ Odbiorcy (właściciela węzła w budynku) oraz uzyskane wyniki za I półrocze br.

Na uwagę zwraca fakt, że nowe stawki opłat czynszowych są prezentowane przez Zarząd zarówno w cenach netto jak i końcowych dla każdego Odbiorcy w cenach brutto uwzględniających aktualną wysokość podatku VAT.  Do 31 grudnia 2022 roku obowiązuje obniżona do 5% stawka podatku VAT na zakup energii cieplnej. Liczymy, że ta obniżona
stawka podatku VAT będzie obowiązywać co najmniej do końca zbliżającego się sezonu grzewczego. Jednak, z uwagi na brak ustawowych rozstrzygnięć w tej sprawie,  wysokość opłat czynszowych jest prezentowana w cenach netto i brutto i przy każdych zmianach wysokości podatku VAT ustalone opłaty będą ulegały zmianie.

 Mając na względzie już wysokie opłaty związane z zakupem energii cieplnej oraz zwyżkujące ceny węgla i gazu, które mogą wpłynąć na dalszy wzrost opłat Spółdzielnia rozważa wdrożenie, przy niezakłóconych pracach jasielskich kotłowni, kolejnego, poza termomodernizacją,  programu oszczędzającego ograniczenie zużycia czynnej energii cieplnej poprzez okresowe:

  1. wyłączanie, na wniosek, centralnej ciepłej wody np. w od godziny 24-ej do 4-ej rano
    (4 godziny). Takie działanie powinno obniżyć opłaty za podgrzanie wody średnio o ok. 6,00 zł netto za 1 m3za okres wyłączenia. Wysokość obniżki opłaty za podgrzanie jest uzależniona od ilości godzin, w których nie jest dostarczane ciepło na potrzeby ccwu,
  2. obniżanie tzw. krzywej grzewczej o 1-2 stopnie Celsjusza, na wniosek, np. od godziny
    23-ej do 4-ej.  Takie działanie również może przynieść wymierne oszczędności w ilości zużywanej energii do ogrzewania naszych mieszkań ale efekty takich działań będą
    widoczne po dokonaniu rocznych rozliczeń.

W związku z wejściem w życie stawek ogłoszonych w Taryfie przesłanej przez MPGK Sp. z o. o. Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza zmiany cen stawek
związanych ze zużyciem energii cieplnej tj. wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania zimnej wody. 

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik