Woda

Budowę instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szajnochy 43 C,F w Jaśle

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 38-200 Jasło, ul. 3–go Maja 40, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szajnochy 43 C,F w Jaśle

Specyfikację istotnych warunków zamówienia nr 02/KUC/2021 r. wraz z kopią projektu technicznego i przedmiarem robót można odebrać osobiście w Dziale Technicznym i GZM – ciepłownictwo budynek Administracji JSM w Jaśle przy ul. Kopernika 7a w godz.  od 7 00 do 15 00 po uiszczeniu opłaty w wysokości  50,00 zł. netto + VAT.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych), które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni  nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ostateczny termin składania ofert mija w dniu  23 czerwca  2021 r. godz. 15 00. Oferty należy składać do skrzynki podawczej siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową. Termin otwarcia ofert  24  czerwca   2021 r. godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6  ( świetlica ) .

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. Czesław Wasąg telefon  13 44640-40, 44640-49 wew. 30  lub 693 182 090  w godz. od
7 00 do 15 00.