Wolne Mieszkanie

PRZETARG  NA  PRZENIESIENIE  WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO – ul. Mickiewicza 154/11 w Jaśle na os. Gamrat

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni 37,78 m2 zlokalizowanego na I piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Mickiewicza 154 i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego.

Wywoławcza wysokość wkładu budowlanego lokalu mieszkalnego wynosi 154 800,00 (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do gruntu

Wkład budowlany nie mniej niżOrientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych (1 osoba)
154 800,00 zł460,59 zł

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które należy wpłacić przelewem na  konto Spółdzielni  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych nadrukiem o treści: „lokal mieszkalny – Jasło ul. Mickiewicza 154/11”. Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia lokalu mieszkalnego (wysokość wkładu budowlanego) wraz z warunkami płatności, dane Nabywcy lokalu, w tym nr telefonu i adres e-mailowy, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu oraz operatem szacunkowym. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. Oferty należy złożyć w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jasło, ul. 3 Maja 40 w godzinach pracy Spółdzielni lub wysłać na ww. adres Spółdzielni.

Termin składania ofert do dnia 14 kwietnia 2023 r.  Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia oferty do Spółdzielni lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla sekretariatu Spółdzielni. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej. Podpisanie umowy notarialnej odbędzie się w terminie do 30 dni od wyboru Oferenta i zaakceptowania przez Zarząd przedstawionej oferty.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040 oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik

Pliki do pobrania: