Glowica

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle z kolejną nową taryfą, tym razem Taryfą dla Ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle poinformowało, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.48.2023.EŚ z dnia 22 listopada 2023 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu Branżowego Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 506 (2694) dnia 22 listopada 2023 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania na w/w stronie. Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 07 grudnia 2023 r.

W tym roku to już czwarta, a gdy uwzględnimy zmianę wysokości od 1 stycznia br. stawki podatku VAT z 5% do 23%, to mamy do czynienia z piątą zmianą opłat związanych z usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym drugą związaną z dostawą ciepła. Dwie inne dotyczyły dostawy wody zimnej i odbioru ścieków komunalnych.            

Pomimo różnego rodzaju działań ochronnych Rządu podwyżki opłat za ciepło są w Jaśle bardzo dotkliwe i są skutkiem zmiany wysokości opłat za ciepło, które nastąpiły od 2 września 2022 roku. W załączonej tabeli prezentujemy jak przedstawiają się ceny za ciepło dostarczane do naszych zasobów na przestrzeni ostatnich 16-tu miesięcy. Prawie trzykrotny wzrost wysokości opłat zmiennych i dwukrotny opłat stałych w tym okresie sprawia, że gwałtownie wzrosły koszty utrzymania gospodarstw domowych w Jaśle korzystających z ciepła systemowego.  Wiele rodzin znajduje się w trudnym położeniu. Ostatni wzrost opłat zmiennych za ciepło w wysokości ok. 6% i stałych o ok. 13% nie jest niski i trudno na ten moment przewidzieć jaki finalny wpływ będzie miała nowa taryfa na wysokość opłat czynszowych związanych z dostawą energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody. Zarząd Spółdzielni, poza oczywistymi zmianami, w przypadku lokali rozliczanych wg wskazań ciepłomierzy, wynikającymi z nowej ceny za dostarczony 1 GJ energii cieplnej obowiązującej już od 7 grudnia br., nie będzie podejmował uchwał dotyczących zmian wysokości ustalonych we wrześniu br. zaliczek i opłat. W celu zbilansowania skutków kolejnych podwyżek opłat za dostarczane ciepło należy się liczyć ze zmianą wysokości opłat za podgrzanie wody (c.c.w.) już od 1 stycznia 2024 r.  i zaliczek na centralne ogrzewanie (c.o.). Wysokość i termin wprowadzenia zmian wysokości zaliczek na c.o. uzależniona będzie od aktualnych wyników finansowych osiąganych przez nieruchomość i prognozowanej ilości zapotrzebowania na ciepło w I półroczu 2024 r.

Taryfy C.o. 2022 2023