Logo JSM

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2021 rok

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku przygotowuje się do obycia Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym, które podsumuje 2020 rok oraz wytyczy kierunki działania na rok bieżący oraz lata przyszłe. W roku ubiegłym upłynęła również kadencja Rady Nadzorczej, automatycznie przedłużona do czasu zorganizowania kolejnego Walnego, a więc w porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia, będą przewidziane wybory nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

Zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia po ogłoszeniu na terenie naszego kraju stanu epidemii aktualnie nie jest możliwe i trudno na tym etapie przewidzieć kiedy może do tego dojść. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostanie zwołane przez Zarząd w terminie 6-ciu tygodni od odwołania tego stanu.

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które tutaj prezentujemy.