Logo JSM

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2022 rok

Członkowie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZAWIADOMIENIE

o przynależności do części Walnego Zgromadzenie Członków

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Działając na podstawie § 114 oraz § 115 ust.1 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle stanowiącego załącznik do uchwały nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w 7 częściach w dniach od 23 maja do 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany  Statutu  Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uchwały nr 32/2022 Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zaliczenia członków Jasielskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zwoła w 2022 r. podjętej w związku z uchwałą Rady Nadzorczej JSM nr 39/2011 z dnia 29 marca 2022 r.,  Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje że:

  1. Jako członek JSM w Jaśle jest Pan(i) upoważniony (a) do wzięcia udziału w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle stosownie do uchwały  nr 32/2022  Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 4 maja 2022 r.
  2. W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą przeprowadzane tajne wybory Członków Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wybieramy 9 członków),

Członkowie Jasielskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej mają prawo zgłoszenia kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej JSM. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r. (włącznie) w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jasło ul. 3 Maja 40, pokój nr 15. Zgłoszenia można dokonać codziennie w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni, w tym w dniu 23 maja 2022 roku do godziny 1600, zgodnie z zasadami określonymi w § 114 Statutu JSM tj.:

  1. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej winno nastąpić w formie pisemnej i winno być poparte przez co najmniej 25 członków JSM
  2. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, pod groźbą nie umieszczenia na karcie wyborczej zgłaszanego kandydata, należy dołączyć:
    1. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie wraz z wyrażeniem zgody na podanie tego faktu do publicznej wiadomości oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych z wyborami w skład Rady Nadzorczej,
    2. pisemne oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
    3. krótką charakterystykę kandydata.

     Członek Zarządu                           Z – ca Prezesa                           Prezes Zarządu

       Bogumiła Kraus                          Grzegorz Mielech                    Janusz Przetacznik

Uwaga!

Wzory druków dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej są do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni oraz w administracjach osiedlowych bądź w Dziale członkowskim ( pokój nr 15 ) w siedzibie JSM – Jasło ul. 3 – go Maja 40.

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które tutaj prezentujemy. Najważniejsze dokumenty prezentujemy również poniżej: