Logo JSM

WALNE ZGROMDZENIE CZŁONKÓW
Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2020 rok

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że jak co roku przygotowuje się do obycia Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym, które podsumuje 2019 rok oraz wytyczy kierunki działania na rok bieżący oraz lata przyszłe. W tym roku upływa również kadencja Rady Nadzorczej, a więc w porządku obrad Walnego, będą przewidziane wybory nowych członków Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencję.

Zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia po ogłoszeniu na terenie naszego kraju stanu epidemii aktualnie nie jest możliwe i trudno na tym etapie przewidzieć kiedy może do tego dojść. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwoła Zarząd w terminie 6-ciu tygodni od odwołania tego stanu.

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego, jak dotychczas organy Spółdzielni podjęły następujące decyzje, które tutaj prezentujemy…