Logo JSM

Przetarg nieograniczony – dostawa węzłów cieplnych os. Mickiewicza Gamrat

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej , 38-200 Jasło, ul. 3–go Maja 40, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty,  dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg nieograniczony na :

  1. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 112 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  2. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 116 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  3. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 118 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  4. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 120 w Jaśle  zgodnie z  P.T.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego  w pokoju nr 1,  ul. 3 – go Maja 40, 38-200 Jasło w godz. od 7 00 do 15 00  w cenie za jedną  specyfikację  100 zł netto + VAT.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 16 000, 00 zł. (szesnaście tysięcy zł),  które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni  nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ostateczny termin składania ofert mija w dniu  23 lutego  2022 r. godz. 15 00.

Oferty należy składać w sekretariacie  siedzibie Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert  25 lutego 2022 r. godz. 11 00  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6  (świetlica) .

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Czesław Wasąg, telefon ( 13 ) 44640-40 , 44640-49 wew. 30 , lub 693182090  w godz. od 7 00 do 15 00.

Zbiorcza specyfikacja istotnych warunków zamówienia – do pobrania.