Logo JSM

Przetarg nieograniczony – dostawa kompaktowych węzłów cieplnych co i ccw dla budynków przy ul. Mickiewicza 114, 122, 124 i 128 w Jaśle

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40, działając zgodnie z regulaminem realizacji zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 114 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  2. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 122 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  3. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 124 w Jaśle  zgodnie z  P.T.
  4. Dostawę kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Mickiewicza 128 w Jaśle  zgodnie z  P.T.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1,  ul.  3 – go Maja 40 , 38 – 200 Jasło w godz. od 7 00 do 15 00  w cenie za jedną specyfikację 100 zł. netto + VAT.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  jest wniesienie wadium w wysokości: 15 000, 00 zł. (piętnaście tysięcy zł),  które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni  nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Ostateczny termin składania ofert mija w dniu  18 listopada 2022 r. godz. 15 00.

Oferty należy składać w sekretariacie  siedzibie Zamawiającego .

Termin otwarcia ofert  21  listopada 2022 r. godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6  (świetlica) .

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p.Czesław Wasąg, telefon (13) 44640-40, 44640-49 wew. 30 lub 693182090  w godz. od 7 00 do 15 00.