Logo JSM

Przetarg nieograniczony – Wykonanie docieplenia ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 11 w Jaśle.

Przetarg nieograniczony – Wykonanie docieplenia ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 11 w Jaśle

  1. Termin realizacji zadania – 31/08/2023 r.
  2. Termin składania ofert – 12/04/2023 r. do godz. 15:00
  3. Miejsce składania ofert – sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  4. Termin otwarcia ofert – 13/04/2023 r. o godz. 12:00

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy