Pusty Wzór Przelewu Wersja Pdf

Indywidualne konta bankowe dla każdego Mieszkańca Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 1 sierpnia 2020 roku dokonuje zmian w zakresie rozrachunków z Mieszkańcami tj. regulowania płatności czynszu za lokal mieszkalny, lokal o innym przeznaczeniu (np. lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe).

Spółdzielnia wprowadza usługę indywidualnych rachunków bankowych, gdzie każdy pojedynczy kontrahent regulujący płatność za lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż lub najem terenu, otrzymuje przypisany wyłącznie do niego niepowtarzalny numer rachunku, który to numer wykorzystuje przelewając należność.

Numer indywidualnego konta bankowego dla Mieszkańca jest umieszczony w dolnej części rozliczenia zużycia wody za I półrocze 2020 r. gdzie 8 ostatnich cyfr konta bankowego identyfikuje obiekt, czyli lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu i Mieszkańca (kontrahenta).

Każdy Mieszkaniec (kontrahent) od miesiąca sierpnia jest zobowiązany do dokonywania płatności na indywidualny numer konta bankowego przypisany do swojego mieszkania, lokalu itd.

Środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego indywidualne numery bankowe są przyporządkowane. Numer indywidualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez Wpłacającego powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Spółdzielni.

Książeczki wpłat z indywidualnym kontem bankowym dla każdego obiektu (kontrahenta) będą wydrukowane i doręczone mieszkańcom w miesiącu wrześniu/październiku 2020 r.

Dokonując płatności swoich należności za sierpień i wrzesień 2020 r. należy wypełnić zastępczy blankiet płatniczy podając już nowy, indywidualny numer rachunku bankowego.