Szkolna 32 A

PRZETARG  NA  PRZENIESIENIE  WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO LUB NAJEM – ul. SZKOLNA 32

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 40,91 m2 zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego w Jaśle przy ul. Szkolnej 32 i ogłasza ofertowy przetarg  na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie lub najem w/w lokalu.

           Wysokość wkładu budowlanego lokalu mieszkalnego wynosi 198 500,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do gruntu

Wkład budowlany  Orientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych
198 500,00 zł192,25 zł + media + podatek „śmieciowy”

Spółdzielnia dopuszcza ratalną formę spłaty wkładu budowlanego przy wniesieniu zaliczki w wysokości nie niższej niż 35 % wkładu budowlanego tj. 69 475,00 zł. Kwota uzupełnienia wkładu budowlanego spłacana w miesięcznych ratach jest powiększana o odsetki w wysokości od 2,05 do 1,5 % stopy procentowej WIBOR 3M w zależności o wysokości kwoty pozostałej do spłaty w ratach,

Minimalna ryczałtowa wysokość miesięcznego czynszu najmu ustalona przez Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi  850,00 zł  tj. 20,78 zł za 1 m2 powierzchni lokalu. Najemca, przed zawarciem umowy najmu, wnosi kaucję mieszkaniową odpowiadającą  dwunastokrotnej miesięcznej kwocie oferowanego czynszu. Poniżej warunki wyjściowe ubiegania się o najem  w/w lokalu.

Najem lokalu mieszkalnego

Cena najmu 1 m2   Wysokość miesięcznych opłat czynszowych
20,78 zł/m2850,00 zł + media + podatek „śmieciowy”

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo najem wynosi 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych), które zostanie zaliczone na poczet wkładu budowalnego bądź kaucji mieszkaniowej. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni: Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Oferty z podaniem proponowanej ceny przeniesienia własności lokalu lub oferowanego czynszu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 14 lipca 2021 r. w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 1200 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lub najmu w/w lokalu mieszkalnego.

Lokal będzie udostępniony osobom zainteresowanym począwszy od 1 lipca br. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 13/4464049, 4464040, w Administracji Osiedla Szkolna  13/4465700 oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl.                                                                                    

Prezes  Zarządu
Janusz Przetacznik