20200827 080202

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego – Szajnochy 42/35

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 35 o powierzchni 60,35 m2 zlokalizowanego na II piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Szajnochy 42 do którego przynależna jest piwnica o powierzchni 5,89 m2 i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w wysokości 6624/373530 w działce nr ew. 204/4.

Wartość rynkowa mieszkania (wysokość wkładu budowlanego) ustalona przez Zarząd  wynosi 204 000,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

  Wkład budowlany  Orientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych (płatny od 15 września 2020 r.)  dla jednej zamieszkałej osoby
204 000,00 zł560,00 zł

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), które należy wpłacić przelewem na  konto Spółdzielni  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie wyłącznie ofert pisemnych.

Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych  nadrukiem o treści „lokal mieszkalny – Jasło ul. Szajnochy 42/35“. Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia lokalu mieszkalnego (wysokość wkładu budowlanego) wraz z warunkami płatności, dane Nabywcy lokalu, w tym nr telefonu i adres e-mailowy, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu oraz operatem szacunkowym. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. Oferty należy wysłać na adres Spółdzielni lub złożyć w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jasło ul. 3 Maja 40 w godzinach pracy Spółdzielni.

Termin składania ofert – do dnia 10 grudnia 2020 r.  Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia oferty do Spółdzielni lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla sekretariatu Spółdzielni. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  11 grudnia  2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej. Podpisanie umowy notarialnej odbędzie się w terminie do 30 dni od wyboru Oferenta i zaakceptowania przez Zarząd przedstawionej oferty.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040