Mickiewicza154

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego  – ul. Mickiewicza 154/65

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 65 o powierzchni 38,40 m2 zlokalizowanego na IV piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza 154 i ogłasza ofertowy przetarg  na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w wysokości 3840/361762 w działce nr ew. 11/1 i udział w wysokości 1/86 w działce nr ewidencyjny  11/6.

Wartość rynkowa mieszkania (wysokość wkładu budowlanego) ustalona przez Zarząd  wynosi 95 000,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Wkład budowlany  Orientacyjna wysokość miesięcznych opłat czynszowych
95 000,00 zł330,69 zł

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które należy wpłacić przelewem na  konto Spółdzielni  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

            W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie wyłącznie ofert pisemnych.

Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach  opatrzonych  nadrukiem o treści” „lokal mieszkalny – Jasło ul. Mickiewicza 154. Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia lokalu mieszkalnego (wysokość wkładu budowalnego) wraz z warunkami płatności, dane Nabywcy lokalu, w tym nr telefonu i adres e-malowy, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu oraz operatem szacunkowym. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. Oferty należy wysłać na adres Spółdzielni lub złożyć  w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jasło ul. 3 Maja 40 w godzinach pracy Spółdzielni.

Termin składania ofert do dnia 21 stycznia 2021 r.  Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia oferty do Spółdzielni lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla sekretariatu Spółdzielni. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej. Podpisanie umowy notarialnej odbędzie się w terminie do 30 dni od wyboru Oferenta i zaakceptowania przez Zarząd przedstawionej oferty.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/44640 wew. 49, 4464040 wew. 20 oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik